Central Zone - Officers Details

Sl. No.

Name

Mr/Mrs

Designation Phone No
1 M.M.Kanagaraj Assisstant Commissioner 9894099024
2 R.Sasipriya Executive Engineer 9489206018
3 K.Karuppusamy Assistant Executive Engineer 9443799219
4 A.Senthil Baskar Assistant Town Planning Officer (I) 9443799215
5 R.Rajendran  Assistant Revenue Officer 9442108538
6 R.Radhakrishnan Zonal Sanitary Officer (I) 9442104156
Ward No

AE/JE

Mr/Ms

MOBILE NO WATER SUPPLY AE/JE MOBILE NO SANITARY INSPECTOR MOBILE NO
25 M.Thiyagarajan 9489206009 A.Sathiyamoorthy
9489206000
V.Aravind 9442504588
45 C.D.Srinivasan 9442504592 N.Nagaraj 9442104131 M.V.Andiappan 9442104144
48 C.D.Srinivasan 9442504592 N.Nagaraj 9442104131 S.Muruga 9442104161
49 C.D.Srinivasan 9442504592 N.Nagaraj 9442104131 M.V.Andiappan 9442104144
50 A.Anjelina 9489206005 N.Nagaraj 9442104131 M.V.Andiappan 9442104144
51 A.Anjelina 9489206005 N.Nagaraj 9442104131 M.V.Andiappan 9442104144
52 R.Sakthivel 8072266142(I) K.Jeyanraj 9442104112 S.Muruga 9442104161
53 A.Anjelina 9489206005 K.Jeyanraj 9442104112 S.Muruga 9442104161
54 M.Kumaresan 9489206010 N.Nagaraj 9442104131 S.Muruga 9442104161
68 G.Kamalakannan 9442104101 K.Jeyanraj 9442104112 B.Paramasivan 9442104152
70 S.Balachandar 9489206011 K.Jeyanraj 9442104112 V.Aravind 9442504588
71 G.Kamalakannan 9442104101 K.Jeyanraj 9442104112 V.Aravind 9442504588
72 M.Thiyagarajan 9489206009 K.Jeyanraj 9442104112 V.Aravind 9442504588
73 S.Balachandar 9489206011 K.Jeyanraj 9442104112 R.Radhakrishnan 9442104156
74 K.Jeyanraj 9442104112 K.Jeyanraj 9442104112 B.Paramasivan 9442104152
80 M.Kumaresan 9489206010 A.Sathiyamoorthy 9489206000 R.Radhakrishnan 9442104156
81 R.Sakthivel 8072266142(I) A.Sathiyamoorthy 9489206000 V.Aravind 9442504588
82 M.Kumaresan 9489206010 K.Jeyanraj 9442104112 B.Paramasivan 9442104152
83 K.Maragatham 9489206024 A.Sathiyamoorthy 9489206000 R.Radhakrishnan 9442104156
84 K.Maragatham 9489206024 A.Sathiyamoorthy 9489206000 R.Radhakrishnan 9442104156